فرم جذب اساتید و صاحبنظران
 1. نام : (*)
  لطفا نام خود را وارد نمایید
 2. نام خانوادگی : (*)
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 3. کد ملی : (*)
  لطفا کد ملی خود را صحیح وارد نمایید
 4. میزان تحصیلات : (*)
  لطفا میزان تحصیلات خود را مشخص فرمایید
 5. رشته تحصیلی :(*)
  لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
 6. حوزه تدریس : (*)
  لطفا حوزه تدریس خود را مشخص فرمایید
  حوزه های مذکور فقط با محوریت فضای مجازی میباشد
 7. موارد تدریس :(*)
  موضوعات تدریس خود را وارد نمایید
 8. زمان تدریس :(*)
  زمان های ورد نظر برای تدریس در این مرکز را وارد نمایید
 9. سوابق تدریس :(*)
  سوابق تدریس خود را وارد نمایید
 10. سوابق شغلی :(*)
  سوابق شغلی خود را وارد نمایید
 11. تالیفات و مقالات :
  مقالات و تالیفات خود را در صورت وجود وارد نمایید
  گزیده مقالات و تالیفات خود را وارد نمایید
 12. شهر محل سکونت: (*)
  لطفا نام شهر محل سکونت خود را وارد نمایید
 13. شماره همراه : (*)
  لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید
  09XXXXXXXX
 14. شماره ثابت : (*)
  لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید
  با ذکر کد شهر
 15. پست الکترونیک : (*)
  لطفا پست الکترونیک خود را صحیح وارد نمایید
 16. آپلود کردن رزومه :(*)
  پیوست نمودن رزومه کامل از سوابق مرتبط الزامی میباشد.
 17. تصویر امنیتی : (*)
  تصویر امنیتی :
    باز آوریلطفا کد امنیتی روبرو را صحیح وارد نمایید